Personvern

Personvernerklæring Havila Holding

I denne erklæringa vert det gitt informasjon om korleis Havila Holding behandlar personopplysningar.

Havila Holding er behandlingsansvarleg, og berre informasjon som er relevant i samband med spesifikke formål vert behandla. Det er frivillig å gi personinformasjon, og du kan når som helst be om å få innsyn i informasjon som er lagra, samt be om sletting dersom lagring ikkje er heimla i lov eller forskrift.

Havila Holding sitt ansvar gjeld ikkje for personopplysningar som er innsamla hos tredjepartar med mindre det er gitt erklæring om dette.

Personopplysningar gitt i samband med sponsorstøtte eller andre samfunnsnyttige/kulturelle formål, vert lagra i inntil 24 månader. Personopplysningar som namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse vert lagra. Når du bruker skjema på Havila Holding sin nettstad, må du gi aksept for at vi kan lagre slik informasjon om deg.

Dersom du rettar ein førespurnad til oss via e-post gjennom våre nettsider eller på annan måte, vil opplysninger som namn, e-postadresse og telefon verte lagra i inntil 24 månader med mindre informasjon er lagringspliktig i samsvar med anna lovverk.

Ved besøk på vår nettside vert ikkje informasjon om IP-adresse lagra. Vi bruker heller ikkje Cookies på Havila Holding sine nettsider.

For å sikre trygg behandling av personopplysningar, er det berre eit fåtal personar i verksemda som behandlar informasjonen du gir. Ingen informasjon vert utlevert til tredjepart utan samtykke frå avgivar.

Havila Holding har sitt grunnlag for å behandle personopplysningar etter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38